Případová studie – Projekt Praha pro lidi

>>Případová studie – Projekt Praha pro lidi
Případová studie – Projekt Praha pro lidi 2017-01-10T19:21:09+01:00

Specifikace projektu

  • klient: Tomáš Hudeček, bývalý primátor hlavního města Prahy
  • sektor: samospráva, uzemní plánování a rozvoj
  • realizace: září 2012prosinec 2013
  • cíl spolupráce: propagace vedení města, veřejné debaty, zapojení rezidentů do rozvoje města
Cílem vzájemné spolupráce s Tomášem Hudečkem bylo najít možnost jak jeho (do té doby poměrně opomíjenou) gesci územního rozvoje i jeho osobu představit široké veřejnosti a propagovat jej tak u potencionálních voličů.

Vzhledem k tomu, že je Tomáš Hudeček energický, fundovaný a komunikativní, ideálním řešením zadáním se stalo vytvoření komunikační platformy, v jejímž rámci by se diskutovala lokální témata spojená s problematikou územního rozvoje, tedy náměty od urbanismu přes dopravu až po stav veřejných prostor.

Dalším klíčovým úkolem pravidelných debat primátora s veřejností pro všechny zainteresované strany, tedy obyvatele, město a jeho příspěvkové organizace, naučit se společně komunikovat.

Cílem setkání pod hlavičkou Praha pro lidi bylo konstruktivně projednat konkrétní problémy dané lokality, nabídnout pohled odborníků, rezidentů i Magistrátu a konsensuálně dospět ke společnému řešení či postupu.

Účastníci z řad obyvatel tak získali pocit, že město jejich názor zajímá, že jejich angažovanost – byť i jen ve formě pouhé účasti na debatě – v otázkách rozvoje města je vítaná a smysluplná.

Na tuto platformu měla plynule navázat předvolební kampaň.

Výhodou celé spolupráce byl kompletní přístup ke všem zainteresovaným složkám celého územně plánovacího procesu. Rozebírali jsme jednotlivá témata s plánovacím orgánem města (Útvar rozvoje hl. m. Prahy, dnes Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy), informace získávali od magistrátních odborníků na dopravu, rozvoj města, kulturu atd.

Zároveň nám bylo umožněno závěry ze setkání s veřejností nejen formulovat v jednotlivých textech, ale především je prostřednictvím exekutivní složky, tedy Magistrátu hl. m. Prahy, realizovat. V realizaci PR nám výrazně pomohlo, že jsme zveřejňovali na webu Praha pro lidi, jaký projekt má být k jakému datu hotový nebo v jaké je fázi, což fungovalo jako dobrý kontrolní mechanismus.

Veřejné debaty politika s obyvateli nejsou organizačně ani marketingově jednoduchou disciplínou. Vyžadují vhodný typ osobnosti daného politického zástupce a důkladnou organizaci. Nejproblematičtější byla právě koordinace všech zainteresovaných stran projektu. Komplikovaná byla i medializace. Nesměli jsme překročit tenkou hranici mezi solventním, vkusným politickým PR a agresivní politickou kampaní. 

Setkání nesměla “vyšumět do ztracena” a musela mít konkrétní výsledek, citelný efekt pro rezidenty, a to nejlépe okamžitý či v krátkém časovém horizontu.

Mimo propagaci primátora bylo naším cílem do procesu rozvoje města zapojit širokou veřejnost. Průvodcem veřejnosti v tomto procesu měl být právě tehdejší primátor Hudeček. Tento model komunikace s veřejností, za jiných okolností velmi rizikový, byl pro naše potřeby ideální.

Našeho klienta lidé daleko lépe vnímali při osobním kontaktu, než ze stránek novin nebo z televizního a rozhlasového vysílání. A priori negativní názor veřejnosti na kohokoliv nedokáže změnit článek či vystoupení v televizi, ale pouze osobní kontakt. Je to riskantní, ale rychlé a efektivní.

Úspěch projektu stál nejen na určitém “kouzlu osobnosti” Hudečka, ale také na tom, zda se podaří dosáhnout hmatatelných výsledků pro rezidenty, tak aby jejich účast nepřišla vniveč a posílila se jejich důvěra v primátora. Kvůli byrokracii byl tento úkol nesmírně obtížný. Každý závěr ze setkání byl předkládán na Radě hl. m. Prahy a dále komunikován s odpovědnými institucemi.

S organizací veřejných debat souvisí i naprosto specifická medializace. Bez okamžitých a hmatatelných výsledků by bylo nevhodné prosazovat informace do zpravodajství formou tiskových zpráv, které by až příliš „zaváněly“ patosem a politickým marketingem.

Zvolili jsme tedy cestu prolínání informací o konání setkání v souvisejících výstupech. Zmínka o projektu se dostala do všech ostatních výstupů (tiskových zpráv, prohlášení do tisku a médií), které s tématem diskuze – byť jen zdánlivě – souvisely. Sdělení se tak k příjemcům z řad novinářů i široké veřejnosti dostalo nepřímo, víceméně podprahově, přesto bylo jasně „viditelné“ a „čitelné“. Samotné konání debaty jsme pak avizovali v České tiskové kanceláři, na sociálních sítích a prostřednictvím letáků v dané lokalitě.

Samotným setkáním primátora s veřejností předcházelo předběžné stanovení okruhu pravděpodobných podnětů k diskuzi. Ve většině případů jsme zároveň reagovali na aktuální problémy rezidentů a jimi nadnesená témata.

Definice problému

Nejprve jsme vždy pojmenovali stěžejní problém a zhodnotili, zda je v silách tehdejší politické reprezentace daný problém vyřešit a jaký by měl být výsledek setkání.

Podklady pro setkání s veřejností

U všech zainteresovaných stran (odbory, MHMP, MČ, občanská sdružení) jsme poptali jejich stanoviska, dosavadní i plánované kroky a dopředu jsme definovali možnou shodu všech zúčastněných. Následovala příprava harmonogramu debaty, včetně vytipování vhodného termínu a místa konání.

Scénář setkání

Diskuzi vždy uvedlo vystoupení Tomáše Hudečka, následovaly prezentace odborníků, diskuze v plénu a na závěr finální zhodnocení opět Hudečkem, který zároveň nastínil další postup v dané věci.

Koordinace probíhala za úzké spolupráce s agenturou Agora CE, která měla na starosti pozvánky, moderování diskuze a kompletování výsledků anket a průzkumů.

Medializace setkání

Výstupy se medializovali na webových stránkách projektu Praha pro lidi, na sociálních sítích a na blogu Tomáše Hudečka. Zároveň se zmínka o konání debaty důsledně komunikovala do médií při komentování souvisejících témat.

Zapojení veřejnosti

Obyvatelé měli možnost se do debaty zapojit nejen přímo na místě konání diskuze, ale i po jejím skončení, a to prostřednictvím webových stránek www.prahaprolidi.cz. Zde byly prezentovány závěry ze setkání, aktuální informace v jaké fázi se jednotlivé projekty nacházejí. Návštěvníci stránek zároveň měli možnost navrhnout vlastní témata, která považovali za vhodná k projednání.

V rámci projektu Praha pro lidi jsme připravili zhruba desítku setkání s veřejností na rozličná témata (urbanismus, územní rozvoj, doprava, veřejná prostranství), v různých lokalitách (náplavky, Karlovo náměstí, Vidoule, Bubny, Spořilov, atd.) za účasti řady institucí, odborníků, politiků, občanských sdružení, podnikatelů a městských příspěvkových organizací.

Setkání byla vzhledem ke své lokální tématice hojně navštěvovaná. Například projednání výstavby na Vidouli si nenechaly ujít asi tři stovky diskutujících, řešení dopravy na Spořilově pak přilákalo více než stovku lidí. Pro diskuzi vymezené prostory (v průměru pro 60 lidí) se vždy podařilo obsadit.

Organizace i medializace veřejných debat byly s každým dalším setkáním kvalitnější a efektivnější. Výrazně se zlepšil projev samotného klienta, který se prostřednictvím těchto debat trénoval v komunikaci s případnými voliči. Velkým úspěchem bylo, že se vždy podařilo udržet konstruktivní debatu, bez zbytečně vyhrocených emocí, bez patosu, nesplnitelných slibů a chaosu.

Projekt Praha pro lidi i přes nesporné úspěchy a již zavedený systém organizace, v tomto formátu dále nepokračuje. Poté co na něm ukončila spolupráci agentura Margetroid, nikdo nepřevzal klíčový úkol koordinace jednotlivých složek.

Úspěšné relizace v rámci projektu Praha pro lidi

Náplavky

Setkání s veřejností odstartovalo celospolečenskou a celoměstskou debatu nad dalším rozvojem pražských břehů, které do roka vyústilo ve vznik Koncepce pražských břehů, jmenování správce nábřeží a strategický rozvoj náplavek, který probíhá dodnes.

Spořilov

I přes živou a poměrně náročnou debatu s veřejností se podařilo najít shodu mezi městem, městskou částí, Technickou správou komunikací a rezidenty na zklidnění dopravy, a to prostřednictvím lehkého zastřešení Spořilovské ulice.

Břevnov

Až díky projektu Praha pro lidi se řada rezidentů seznámila s chystanou rekonstrukcí tramvajové trati a přilehlých veřejných prostor. Měla tak možnost u zhotovitele prosadit své připomínky.

Karlovo náměstí

Setkání Praha pro lidi bylo prvním „výkopem“ pro rozsáhlou revitalizaci náměstí. Změn dozná zeleň, pěší prostupnost, dopravní značení pro automobilovou dopravu i tramvajové spojení.

Pozvánky na jednotlivá setkání s veřejností

Fotogalerie ze setkání s veřejností

autor: Margetroid – Šárka

Chcete zaujmout svoje potenciální voliče?

Ivana , Margetroid
Pošlete mi mail a sejdeme se!